Alle bedrifter som selger varmepumper må være godkjent via F-gassforordningen.

Nordstrand varmepumper AS har sertifikat nr 31651 etter F-gass forordningen (EU)

I tillegg har våre montører gjennomgått en offentlig eksamen og fått hvert sitt F-gass sertifikat.

Hvorfor er G-gass godkjenning viktig for deg?

For deg som kunde er det viktig at du kjøper varmepumper og får den montert av et firma som innehar lovlige sertifikater. Pr i dag er det høye bøter til bedrifter som bryter disse bestemmelsene. Dersom det i nærmeste fremtid skulle komme ytterligere innstramminger av regelverket kan det skje at du som kunde må kunne dokumentere at varmepumpen er montert av fagpersonell. Dersom du ikke kan dokumentere en lovlig montering kan det komme pålegg om å få anlegget ettersett, mot en kostnad for deg som forbruker.

Om lovverket:

F-gasser er en samlebetegnelse på de fluorholdige drivhusgassene (HFK, PFK og SF6) uten å gå nærmere inn på hva disse forkortelsene betyr. Se gjerne: https://www.returgass.no/sertifisering/f-gass-forordningen/om-f-gass-forordningen/ for mer utfyllende forklaringer.

For eksempel vil utslipp av 1Kg R410A, som er en vanlig gasstype for varmepumper, utgjøre 1,73 tonn med CO2. I en vanlig varmepumpe finnes det omtrent 1 - 1,2 Kg gass, avhengig av merke og størrelse.
Utfra de enorme miljøutslippene disse gassene kan forårsake er det gjort reguleringer for hvem som kan selge, reparere og montere varmepumper. 

Lov om F-gass sertifisering kom 1. september 2013 og har blitt skjerpet med ny revidert forordning i EU fra 1. januar 2015. Den reviderte forordningen er hjemlet i Lisboa-traktaten (TEUV) art. 192(1) om miljøtiltak og har som formål å redusere utslippene av de moderate til sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med to tredjedeler innen 2030.

EUs F-gass forordning i fra 2014 er nå hjemlet i "Produktforskriften som en endring av kapittel 6a om fluorholdige stoffer". Forskriften trådte i kraft 19. desember 2018.