Hva vil det si å ha et bedriftssertifikat for F-Gass?

Alle bedrifter som selger varmepumper må være godkjent via F-gassforordningen.

I tillegg har våre montører hver for seg gjennomgått eksamen og fått hvert sitt F-gass sertifikat.

Hvorfor er G-gass godkjenning viktig for deg?

F-gasser er en samlebetegnelse på de fluorholdige drivhusgassene (HFK, PFK og SF6) uten å gå nærmere inn på hva disse forkortelsene betyr. Se gjerne: https://www.returgass.no/sertifisering/f-gass-forordningen/om-f-gass-forordningen/ for mer utfyllende forklaringer.

For eksempel vil utslipp av 1Kg R410A, som er en vanlig gasstype for varmepumper, utgjøre 1,73 tonn med CO2. I en vanlig varmepumpe finnes det omtrent 1 - 1,2 Kg gass, avhengig av merke og størrelse.
Utfra de enorme miljøutslippene disse gassene kan forårsake er det gjort reguleringer for hvem som kan selge, reparere og montere varmepumper. 

For deg som kunde er det viktig at du kjøper varmepumper og får den montert av et firma som innehar disse rettighetene. Pr i dag er det høye bøter til bedrifter som bryter disse bestemmelsene. Dersom det i nærmeste fremtid skulle komme ytterligere innstramminger av regelverket kan det skje at kundene må kunne dokumentere at varmepumpene er montert av fagpersonell. Dersom de ikke har dette kan det komme pålegg om få få anlegget ettersett, mot en kostnad for deg som forbruker. Så langt er dette bare spekulasjoner, men ting kan endre seg raskt og uventet.

Om lovverket:

Lov om F-gass sertifisering kom 1. september 2013 og har blitt skjerpet med ny revidert forordning i EU fra 1. januar 2015. Den reviderte forordningen er hjemlet i Lisboa-traktaten (TEUV) art. 192(1) om miljøtiltak og har som formål å redusere utslippene av de moderate til sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med to tredjedeler innen 2030.

EUs F-gass forordning i fra 2014 er nå hjemlet i "Produktforskriften som en endring av kapittel 6a om fluorholdige stoffer". Forskriften trådte i kraft 19. desember 2018.