Alle bedrifter som selger varmepumper må være godkjent via F-gassforordningen.

Isovator logoNordstrand varmepumper AS har sertifikat nr 31651 etter F-gass forordningen (EU)

I tillegg har våre montører gjennomgått en offentlig eksamen og fått hvert sitt F-gass sertifikat.

Garanti og miljøutslipp gjør at G-gass godkjenning er viktig for deg

Garantien gjelder ikke dersom du kjøper varmepumpe og får den montert av et firma som ikke innehar lovlige sertifikater. Pr i dag er det høye bøter til useriøse bedrifter eller enkeltpersoner som bryter disse bestemmelsene. Du som eier må kunne dokumentere at varmepumpen er montert av fagpersonell. Dersom du ikke kan dokumentere en lovlig montering vil det ved ettersyn komme pålegg om å få anlegget ettersett. Kostnad for ettersyn gjelder for deg som anleggseier, ikke selgeren eller montøren. Årsaken til dette er faren for utslipp av drivhusgass.

For eksempel vil utslipp av 1 kg R410A, som er en vanlig gasstype for varmepumper, utgjøre 1730 kg CO2-ekvivalenter. I en vanlig varmepumpe finnes det normalt 1 - 1,2 Kg gass, avhengig av merke og størrelse.
Utfra de enorme miljøutslippene disse gassene kan forårsake er det gjort reguleringer for hvem som kan selge, reparere og montere varmepumper. 

Om lovverket:

F-gasser er en samlebetegnelse på de fluorholdige drivhusgassene (HFK, PFK og SF6) uten å gå nærmere inn på hva disse forkortelsene betyr. Se gjerne: https://www.returgass.no/sertifisering/f-gass-forordningen/om-f-gass-forordningen/ for mer utfyllende forklaringer.

Lov om F-gass sertifisering kom 1. september 2013 og har blitt skjerpet med ny revidert forordning i EU fra 1. januar 2015. Den reviderte forordningen er hjemlet i Lisboa-traktaten (TEUV) art. 192(1) om miljøtiltak og har som formål å redusere utslippene av de moderate til sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med to tredjedeler innen 2030.

EUs F-gass forordning i fra 2014 er nå hjemlet i "Produktforskriften som en endring av kapittel 6a om fluorholdige stoffer". Forskriften trådte i kraft 19. desember 2018.